SESJA PLAKATOWA

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że wszystkie streszczenia prac zgłoszonych na sesję plakatową zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnej w dniu 26 maja w godzinach 14:30-17:00.
Kolejność prezentacji prac będzie zgodna z sekwencją zgłoszeń.
Organizatorzy.

Zapraszamy do udziału w Sesji Plakatowej IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej „Pedo&Ortho”. Termin składania streszczeń prac upływa dnia 17 maja 2018 roku. Streszczenia przedstawione na Konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie Nowa Stomatologia Wydawnictwa Borgis.

Wytyczne do publikacji prezentowanych prac podczas Konferencji:

 1. Wszystkie streszczenia powinny zawierać tytuł w języku polskim i języku angielskim, imiona i nazwiska Autorów.
 2. Afiliacje:
  • Podajemy pełną afiliację, np. prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski, Katedra i Klinika.
  • Stomatologii Wieku Rozwojowego, Gdański Uniwersytet Medyczny (nie prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski, Gdański Uniwersytet Medyczny).
  • W afiliacji umieszczamy pełen tytuł naukowy, nie pomijamy części wskazującej na kierunek wykształcenia, np. prof. dr. hab. n. roln, a nie prof. dr hab.
  • Nie oddzielamy przecinkiem miasta, gdy wchodzi ono w skład nazwy uczelni, np.: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (nie Uniwersytet Medyczny, Białystok).
  • Gdy miasto nie wchodzi w skład nazwy uczelni, podajemy je po przecinku, np. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa (nie w Warszawie).
  • Należy pamiętać, żeby w afiliacji podawać nazwę jednostki naukowej wraz z patronem, np. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (nie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).
  • Afiliacja powinna zawierać też imię i nazwisko Kierownika ośrodka wraz z tytułami naukowymi (bardzo prosimy o dokładne informacje, czy dana osoba jest Kierownikiem Katedry, Zakładu czy Katedry i Zakładu).
 3. W przypadku gdy Autorzy są z kilku różnych ośrodków, bardzo prosimy o ponumerowanie afiliacji i wstawienie odpowiednich cyfr przy nazwiskach.
 4. Streszczenia prac oryginalnych powinny mieć następującą budowę:
  • Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski.
 5. Budowa prac poglądowych i opisu przypadku nie jest objęta sztywnymi wytycznymi.
 6. Streszczenie w wersji polskiej nie powinno przekroczyć 500 słów.

Prace nie spełniające wymogów, nie będą przyjmowane do recenzji.

Zgłoszone prace, będą prezentowane podczas Sesji Plakatowej, w sobotę 26 maja w godzinach 14:30 -17:00 w miejscu wskazanym w programie Konferencji.

Autorzy proszeni są o przygotowanie wystąpienia w postaci prezentacji multimedialnej. Czas prezentacji może wynieść maksymalnie 4 minuty.

Prezentacje należy składać w dniu wystąpień przed rozpoczęciem sesji.

Doniesienia naukowe oraz prezentacje przypadków klinicznych  będą oceniane przez Członków Komisji, którzy wyłonią 3 najlepsze prace. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu sesji i krótkiej naradzie Członków Komisji.

Za uczestnictwo w Konferencji przysługuje 10 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – Dz.U.Nr 231, poz.2326.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

SPONSORZY